Veelgestelde vragen Locatieontwikkeling Thamen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het project Locatieontwikkeling Thamen. Een aantal vragen gingen over losse, persoonlijke situaties, deze vragenstellers ontvangen persoonlijk antwoord of hebben dit al gehad.

Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons gerust weten:

Er wordt gekeken naar het instellen van een zelfbewoningsplicht bij koop. Dat betekent dat de koper er (aanvankelijk) zelf moet gaan wonen.

De woningen zullen tegen de tijd dat ze gebouwd worden, verkocht worden via een makelaar. De gemeente verkoopt zelf geen woningen. Voorrang voor bewoners uit de wijk is wettelijk gezien lastig te regelen. Wel wordt er gekeken hoe we Uithoornse inwoners voorrang kunnen geven.  

Ja, we gaan kijken naar de meest logische, snelle en veilige doorsteek voor fietsers. Met fietsparkeren aan de andere kant van de school komt er vanzelf ook al een logischere route. Daarbij wordt er ook gekeken naar de meest directe route naar de Aldi. Ook gaan we voetpaden richting de Aldi en het busstation logisch indelen in het plan.

De vele geparkeerde fietsen bij het busstation kunnen we natuurlijk niet oplossen met het plan voor Vakcollege Thamen. Fietsen voor school krijgen een eigen fietsenstalling op het terrein van vakcollege Thamen.

De klachten over fietsparkeren rond het OV geven we wel mee aan de projectgroep voor de Uithoornlijn. Vanuit de Uithoornlijn worden nog voor de openstelling in zomer 2024 meer fietsparkeerplekken geplaatst. Het gaat om een verdubbeling aan fietsparkeerplekken.

Ja, we zorgen voor een logische plek voor de fietsen, zodat we stimuleren dat die ook op het schoolterrein geparkeerd worden.

Heeft uw veel last van fietsen in de straat die daar niet zouden moeten staan? Meld dit dan.

Melden blijft belangrijk
Het is belangrijk dat de gemeente zicht houdt op wat er leeft. Heeft u klachten? Meld dit dan altijd. Dat kan via de Makkelijk Melden App, te downloaden via de appstore of playstore. U kunt na een melding dan teruggebeld worden.
Of bel met de gemeente op 0297 – 513 111 tijdens de openingstijden.
Of doe een melding via de website.
Let op: bij anoniem melden kunnen we u niet laten weten wat we met uw melding hebben gedaan. Laat daarom wel uw gegevens achter bij de melding.

Ja, we gaan kijken naar de meest logische, snelle en veilige doorsteek voor fietsers. Met fietsparkeren aan de andere kant van de school komt er vanzelf ook al een logischere route. Daarbij wordt er ook gekeken naar de meest directe route naar de Aldi. Ook gaan we voetpaden richting de Aldi en het busstation logisch indelen in het plan.

De overlast die de wijk ervaart door leerlingen in en door de wijk is een helder signaal. Zo wordt zwerfvuil en veiligheid vaak genoemd. Dit probleem reikt verder dan alleen de Locatieontwikkeling Thamen. Daarom kijken we hier met een breder team naar. Ook de Wijkregisseur, wijkagent en school betrekken we hierbij.

Melden blijft belangrijk
Het is belangrijk dat de gemeente zicht houdt op wat er leeft. Heeft u klachten? Meld dit dan altijd. Dat kan via de Makkelijk Melden App, te downloaden via de appstore of playstore. U kunt na een melding dan teruggebeld worden.
Of bel met de gemeente op 0297 – 513 111 tijdens de openingstijden.
Of doe een melding via de website.
Let op: bij anoniem melden kunnen we u niet laten weten wat we met uw melding hebben gedaan. Laat daarom wel uw gegevens achter bij de melding.

De vele geparkeerde fietsen bij het busstation kunnen we natuurlijk niet oplossen met het plan voor Vakcollege Thamen. Fietsen voor school hebben een eigen parkeerplek op het terrein.

De klachten over fietsparkeren rond het OV geven we wel mee aan de projectgroep voor de Uithoornlijn. Vanuit de Uithoornlijn worden nog voor de openstelling in zomer 2024 meer fietsparkeerplekken geplaatst. Het gaat om een verdubbeling aan fietsparkeerplekken.

Toegang vanaf het busstation is zeker verkend in het plan. De nieuwe school ligt straks centraal tussen trambaan, busstation, de Beellaan en de nieuwe parkachtige omgeving waar de appartementencomplexen komen. De school is daardoor van alle zijden te zien én te benaderen. Vanaf het busstation loop je langs de school zo het schoolplein op. De hoofdentree is aan de zijde van de nieuwe ondergrondse parkeergarage die onder het groen schuilgaat. Vóór de hoofdentree van het schoolgebouw ligt het centrale schoolplein. Vanaf het bestaande fietspad langs de trambaan fiets je zo het andere deel van het schoolterrein met de fietsenstalling van Thamen op, waar de leerlingen ook direct de school in kunnen.

Dit is nu de opzet van de in- en uitgangen in het plan, dit is nog geen ontwerp. Hoe deze toegangen er precies uit komen te zien, wordt in de ontwerpfase verder uitgewerkt.

Er zijn op dit moment minder leerlingen op het Vakcollege dan waar het schoolgebouw op is berekend. De school is dus te groot. We dachten dat het leerlingenaantal in de komende jaren nog meer zou dalen (leerlingprognose). Na een nieuwe berekening blijkt dat het leerlingenaantal weer wat toeneemt en in de toekomst stabiliseert. Dat komt doordat er meer nieuwe inwoners in Uithoorn zijn dan voorzien. Maar het blijven minder leerlingen dan vroeger. Er blijft in de school nog steeds ruimte over. De nieuwe school heeft daarom nog steeds minder lesruimte nodig dan de huidige school.   

Het aantal parkeerplaatsen dat we berekenen bij een bouwproject, is gebaseerd op gemiddeld gebruik. Op iedere locatie zullen pieken bestaan, zoals hier bij schoolavonden. Voldoende parkeerplaatsen maken voor piekmomenten is niet logisch. Piekdrukte is daarom niet te voorkomen, maar is gelukkig altijd tijdelijk. Wel kunnen we in overleg met de school ouders stimuleren minder vaak met de auto naar deze avonden te komen.  De school vraagt hier overigens al continu aandacht voor in haar uitnodigingen voor bijvoorbeeld inloopbijeenkomsten of ouderavonden.

Ja, dat hebben we op ons netvlies. Het is wel een puzzel. Een aparte Kiss&Ride-zone zou bijvoorbeeld parkeerplaatsen kosten. Wel kunnen we denken aan iets meer ruimte zoeken in de weg zelf, bijvoorbeeld door de breedte iets aan te passen. Dit onderzoeken we.

Ook willen we het op de fiets naar school komen extra stimuleren. 

Bedankt voor de opmerking. We gaan nogmaals goed kijken naar de onderlinge afstand en het woongebouw eventueel iets schuiven.

Fijn dat het plan u bevalt. We hebben inderdaad een groenere en mooiere omgeving voor ogen bij dit plan.

We gaan hier opnieuw naar kijken. Dit moet ook bouwtechnisch kunnen. In verband met de draagconstructie kan niet op elke plek van het parkeergaragedak een woontoren geplaatst worden. 

Ja zeker. Daar houden we in het plan rekening mee. Het voetpad langs de flat blijft gewoon liggen. Daar verandert niets aan.

Het trapveld staat in het plan ingetekend op het parkeerdek (de groene heuvel). Door dit veld daar te plannen heeft de school hier goed toezicht op. Ook omdat het in de pauzes door de leerlingen gebruikt wordt.
Er is natuurlijk achter de heuvel ook ruimte, maar daar denken we aan een speelplek voor jongere kinderen. We moeten dit nog verder vormgeven, en dat doen we graag in samenspraak met de wijk.

De keuze voor 3 woontorentjes langs de Zijdelweg en 1 aan de zijde van de Beellaan is bewust. Deze speelse opzet zorgt voor meer licht en lucht in het plan. Doorkijkjes en een zo groen mogelijke oplossing waren een van de pijlers van het plan waar de stedenbouwkundige mee aan de slag is gegaan. De juiste opstelling van de woontorentjes ten opzichte van elkaar zorgt ook voor optimaal wooncomfort van de nieuwe bewoners.

Nee, hoe mooi dat ook zou zijn. Dat alleen een half verzonken garage mogelijk is, heeft een technische en daardoor ook financiële reden. De grondwaterstand op de locatie is vrij hoog. Een diepere ligging van de parkeergarage bleek na onderzoek heel complex. De kosten per parkeerplaats zouden dan voor de woningen onbetaalbaar hoog worden, en dat willen we voorkomen.
De oplossing met een groene heuvel is daarom de meest optimale.

Het lijkt misschien niet zo, maar de huidige school is net zo hoog als in het nieuwe plan. Hij is alleen een stuk compacter. In het nieuwe plan schuift de school een stuk in de richting van de busbaan. Het aanzicht wordt in het plan groener en ruimtelijker, terwijl er nu een redelijk groot gebouw in het midden van het gebied staat. 

Bedankt voor deze waarneming. We gaan in het plan opnieuw kijken naar de plek van deze inrit/uitrit.

Ja, dat hebben we op ons netvlies. Het is wel een puzzel. Een aparte Kiss&Ride-zone zou bijvoorbeeld parkeerplaatsen kosten. Wel kunnen we denken aan iets meer ruimte zoeken in de weg zelf, bijvoorbeeld door de breedte iets aan te passen. Dit onderzoeken we.

Ook willen we het op de fiets naar school komen extra stimuleren. 

Het aantal parkeerplaatsen dat we berekenen bij een bouwproject, is gebaseerd op het landelijke gemiddelde gebruik. Op iedere locatie zullen pieken bestaan, zoals hier bij schoolavonden. Voldoende parkeerplaatsen maken voor piekmomenten is niet logisch. Piekdrukte is daarom niet te voorkomen, maar is gelukkig altijd tijdelijk. Wel kunnen we in overleg met de school ouders stimuleren minder vaak met de auto naar deze avonden te komen of te spreiden. De school vraagt hier overigens al continu aandacht voor in haar uitnodigingen voor bijvoorbeeld inloopbijeenkomsten of ouderavonden.

Het parkeren rond de tramhaltes van de Uithoornlijn willen we gaan monitoren na aanleg. Dan hebben we namelijk de werkelijke situatie voor ogen. We meten dan periodiek. Ook de klachten vanuit de wijken vormen de basis voor maatregelen.

Uitzondering daarop vormt het busstation Daar is de parkeerdruk in combinatie met signalen uit de wijk reden om nu al een blauwe zone te gaan verkennen. Dit doen we wel samen met de wijk op een democratische manier. De meerderheid van de omwonenden moet het er namelijk wel mee eens zijn.

Het nieuwe parkeerbeleid
Het nieuwe parkeerbeleid wordt op dit moment uitgewerkt. U kunt hierover meepraten. U heeft namelijk inspraak op dit beleid als dit vóór de zomer 2023 aan u wordt voorgelegd voor reactie. Bijvoorbeeld wat u vindt van het instellen van een blauwe zone. Uw stem telt! Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeenteraad voor een besluit. 

Inspraak parkeerbeleid

Het parkeerbeleid wordt 6 weken lang ter inzage gelegd, tussen 20 juni en 9 augustus 2023. Daarna wordt er een besluit genomen over de maatregelen die volgen uit het parkeerbeleid. Eén van de maatregelen is om een voorstel te doen over het uitbreiden van de blauwe zone rondom het busstation. Daarover volgt ook weer participatie. Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeente voor een besluit. Meer over het nieuwe parkeerbeleid.

Bij bouwprojecten hebben we als regel dat parkeren op eigen terrein moet gebeuren. Dus ook voor bezoekers is de parkeergarage de plek om te parkeren. Natuurlijk biedt het OV met bijvoorbeeld de Uithoornlijn voor bezoekers, personeel en (nieuwe) bewoners ook een goed alternatief voor de auto.

De verkeersdrukmetingen zijn door een extern verkeersadviesbureau uitgevoerd, buiten de vakantieperiode. Dus het school- en werkverkeer is meegenomen. Er is geteld op alle ontsluitingen in het gebied, dus Marijnenlaan en Gerbrandylaan, waardoor al het interne verkeer is meegenomen.

Dit onderzoek laat zien dat de doorstroming ook straks met de voorgestelde nieuwe woningen goed en veilig blijft. Wel blijven we andere verkeerskundige aanpassingen in de wijk onderzoeken tijdens de uitwerking van het plan. 

Hier zijn verschillende oplossingen voor te bedenken. Welke oplossingen dat kunnen zijn, nemen we mee in de uitwerking van het plan en is afhankelijk van het nieuwe parkeerbeleid van gemeente Uithoorn. Hier zijn we nog mee bezig, maar we begrijpen de vraag goed.

Het nieuwe parkeerbeleid
Het nieuwe parkeerbeleid wordt op dit moment uitgewerkt. Wat gebeurt er met blauwe zones? Hoe zorgen we voor voldoende parkeerplekken? U kunt hierover meepraten. U heeft namelijk inspraak op dit beleid als dit vóór de zomer 2023 aan u wordt voorgelegd voor reactie. Bijvoorbeeld wat u vindt van het instellen van een blauwe zone. Uw stem telt!  Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeenteraad voor een besluit.  

Inspraak parkeerbeleid

Het parkeerbeleid wordt 6 weken lang ter inzage gelegd. Daarna wordt er een besluit genomen over de maatregelen die volgen uit het parkeerbeleid. Eén van de maatregelen is om een voorstel te doen over het uitbreiden van de blauwe zone rondom het busstation. Daarover volgt ook weer participatie. Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeente voor een besluit.

Het parkeren rond de tramhaltes van de Uithoornlijn willen we gaan monitoren na de aanleg. Dan hebben we namelijk de werkelijke situatie voor ogen. We meten dan periodiek. Ook de klachten vanuit de wijken vormen de basis voor maatregelen.

Uitzondering daarop vormt de halte bij Vakcollege Thamen. Daar is de parkeerdruk in combinatie met signalen uit de wijk reden om hier nu al een blauwe zone te gaan verkennen. Dit doen we wel samen met de wijk op een democratische manier. De meerderheid van de omwonenden moet het er namelijk wel mee eens zijn.

Er is al eerder een verkenning gedaan naar een blauwe zone hier. Toen vonden we geen meerderheid in de wijk voor deze plannen. Deze gingen daarom toen niet door.

Nieuw parkeerbeleid, uw stem telt

Het nieuwe parkeerbeleid wordt op dit moment uitgewerkt. U kunt hierover meepraten. U heeft namelijk inspraak op dit beleid als dit vóór de zomer 2023 aan u wordt voorgelegd voor reactie. Bijvoorbeeld wat u vindt van het instellen van een blauwe zone. Uw stem telt! Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeenteraad voor een besluit. 

Inspraak parkeerbeleid

Het parkeerbeleid wordt 6 weken lang ter inzage gelegd, tussen 20 juni en 9 augustus 2023. Daarna wordt er een besluit genomen over de maatregelen die volgen uit het parkeerbeleid. Eén van de maatregelen is om een voorstel te doen over het uitbreiden van de blauwe zone rondom het busstation. Daarover volgt ook weer participatie. Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeente voor een besluit. Meer over het nieuwe parkeerbeleid.

Ja, dat hebben we op ons netvlies. Het is wel een puzzel. Een aparte Kiss&Ride-zone zou bijvoorbeeld parkeerplaatsen kosten. Wel kunnen we denken aan iets meer ruimte zoeken in de weg zelf, bijvoorbeeld door de breedte iets aan te passen. Dit onderzoeken we.

Ook willen we het op de fiets naar school komen extra stimuleren.  De school vraagt hier continu aandacht voor in haar uitnodigingen voor bijvoorbeeld inloopbijeenkomsten of ouderavonden.

Het is geen nieuws dat het aantal inwoners in Nederland blijft groeien. Iedereen zal hier iets van (gaan) merken. Ook in Uithoorn groeit het aantal inwoners en daardoor de roep om woningen. Als gemeente willen we daarom woningen bouwen waar kansen zich voordoen. Natuurlijk willen we ook de wijken leefbaar houden. Daarom kijken we vooraf ook goed naar verkeer.

Het verkeer in de wijk zal inderdaad toenemen, door meer woningen. Het verkeer voor de school zal gelijk blijven. Uit deskundige berekeningen en verkeersdrukmetingen komt naar voren dat de verkeersdruk ondanks de groei straks nog steeds binnen de normen valt.

Dat betekent uiteraard niet dat we uw zorgen om een te hoge verkeersdruk in de wijk naast ons neerleggen. Het onderwerp staat bij ons op de agenda en wij blijven verkennen of er verbetermaatregelen genomen kunnen worden in de straten.

Voor het bouwverkeer kijken we inderdaad naar een route die niet door de wijk gaat. Omdat dit een tijdelijke situatie zou zijn, is een bouwuitrit op de Zijdelweg een mogelijkheid. Dit zal wel tijdelijk overlast geven op de Zijdelweg met wachtend verkeer.

Nee, daar is al eerder naar gekeken, ook door een verkeerstechnisch bureau. Het lijkt misschien op het oog voor u wel een eenvoudige en haalbare oplossing. We geven daarom wat meer technische uitleg:

De Zijdelweg is een drukke weg met veel verkeer dat naar de randwegen N201 en N231 stroomt. Een extra aansluiting op dit type wegen kan alleen met een rotonde of verkeerslicht. Zo’n kruispunt leidt tot extra files op de Zijdelweg door wachtende auto’s, wat voor verkeersonveilige situaties zal zorgen.

Een rotonde vraagt om nog meer ruimte op de Zijdelweg. Die is hier eenvoudigweg niet. Een verkeerslicht vraagt ook om veel ruimte, maar minder dan een rotonde. Een verkeerslicht verslechtert de doorstroming echter nog meer dan een rotonde.

Ook veiligheid voor fietsers is een belangrijk punt. Langs de Zijdelweg loopt een hoofdfietsroute. Afslaande auto’s maken het minder veilig voor fietsers.

Conclusie: een inrit of uitrit voor de wijk of voor de parkeergarage op de Zijdelweg is volgens de onderzoeken niet haalbaar.

Er zijn meerdere zorgen vanuit de wijk over verkeer en parkeren rond het busstation en de tramhalte. Dit is een zorg die de nieuwbouw van het Vakcollege niet kan oplossen. Wel wordt dit meegenomen in het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Dat wordt op dit moment uitgewerkt. U kunt hierover meepraten. U heeft namelijk inspraak op dit beleid als dit vóór de zomer 2023 aan u wordt voorgelegd voor reactie. Bijvoorbeeld wat u vindt van het instellen van een blauwe zone. Uw stem telt! 

Inspraak parkeerbeleid

Het parkeerbeleid wordt 6 weken lang ter inzage gelegd, tussen 20 juni en 9 augustus 2023. Daarna wordt er een besluit genomen over de maatregelen die volgen uit het parkeerbeleid. Eén van de maatregelen is om een voorstel te doen over het uitbreiden van de blauwe zone rondom het busstation. Daarover volgt ook weer participatie. Na de inspraak van inwoners gaat het parkeerbeleid naar de gemeente voor een besluit. Meer over het nieuwe parkeerbeleid.

Cookie-instellingen