Uithoorn denkt meeHet participatieplatform van de gemeente Uithoorn. Alle informatie over de beleidsthema’s, plannen en projecten in Uithoorn en De Kwakel. En alle ruimte om jouw mening, je vragen en wensen te laten horen.

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst op 20 juni zijn verschillende vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden zetten we hier op een rij. 

Eind 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. In de Omgevingsvisie is de Amstelzone weergegeven als een onderzoeksgebied voor transformatie tot een aantrekkelijk en stedelijk woon-werkgebied, verbonden met het omliggende groen en gebruik makend van de prachtige ligging aan de Amstel.

Met het huidige onderzoek proberen we om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen of, en op welke manier hier invulling aan kan worden gegeven. Besluitvorming over deze fase van het project wordt in het eerste kwartaal 2024  verwacht.

Daar waar de mogelijke transformatie van de Amstelzone effect heeft op andere overheidsinstanties, hebben wij hierover overleg. Naast de genoemde instanties wordt nadrukkelijk ook het waterschap betrokken.
De bestemming is op dit moment bedrijvigheid. Of er in de toekomst bewoning mogelijk is in het gebied wordt nog onderzocht.
Bij noodsituaties moet u altijd contact opnemen met de hulpdiensten via 112. Ook kunt u met problemen terecht bij de wijkagent via 0900-8844. Als u vragen heeft over de openbare ruimte, kunt u een melding maken via gemeente@uithoorn.nl. Heet u een vraag over dit project? Vul dan het formulier in. 
In het gebied Amstelzone zijn veel verschillende eigenaren. Iedere eigenaar is verantwoordelijk voor zijn eigendommen. 
Één van de resultaten van het huidige project, is dat er duidelijkheid wordt gecreëerd waar binnen de Amstelzone ontwikkeld kan worden en wat daar dan mogelijk is. Dit kan op korte termijn helpen om meer duidelijkheid te krijgen voor de huidige ondernemers.
De gemeente en initiatiefnemer hebben een conflict over de vergunningaanvraag. Dit ligt voor bij de rechter. Zodra hier een uitspraak over is gedaan, zal de omgeving hierover worden geïnformeerd.

Door de (direct) omwonenden zijn diverse aandachtspunten benoemd. Deze richten zich met name op wonen in (oude) bootjes, de huidige bedrijfsactiviteiten en de veiligheid op de Amstelkade-Noord. Ondanks dat een mogelijke transformatie nog vele jaren kan duren, moet onderzocht worden wat er op deze punten kan worden verbeterd.

De bedrijfsacitiviteiten zijn onlangs door de gemeente getoetst. De gemeente blijft andacht hebben voor deze aandachtspunten. 

Dat is afhankelijk van de ontwikkelrichting die wordt gekozen. Het is goed denkbaar dat in de tussentijd de huidige activiteiten door zullen lopen. Daarbij is het wel wenselijk dat de eventuele overlast van de activiteiten daar waar mogelijk wordt beperkt. Met name het voormalige Cindu-terrein heeft nu de bestemming zware industrie.

De (voormalige) begraafplaats rondom de Thamerkerk

In de Omgevingsvisie is de ambitie vastgelegd om woningbouw in de Amstelzone mogelijk te maken. Hierbij wordt gestreefd naar een gebied waar wonen wordt gecombineerd met bedrijvigheid, binnen een levendig woonmilieu. Dus waar ook ruimte is voor sport en ontspanning.

Komende periode wordt onderzocht welke menging van wonen, werken en recreëren passend is bij het dorpse karakter van Uithoorn. En wordt onderzocht wat technisch en financieel haalbaar is.

We onderzoeken of en waar mogelijkheden zijn om woningen te realiseren om zo een woon-werkgebied te creëren. 
Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dit onderzoek wordt gedaan door Grondslag in opdracht van de provincie. Dit zal worden getoets door de Omgevingsdienst en GG&GD
Thamen aan de Amstel, het gebied tussen de J.A. van Seumerenlaan en de Amsteldijk-Noord, kent een charmante, dorpse menging van wonen en werken. Bij eventuele ontwikkelingen in dit gebied wordt rekening gehouden met dit karakter.
Het terrein ten Noorden van dit gebied wordt niet meegenomen, omdat dit een goed functionerend bedrijventerrein is. Dat zou ook kunnen worden gezegd van deelgebied II.  Maar vanwege de bodemverontreiniging, de mogelijke aanvullende sanering en de ligging langs de Amstel, wordt dit deelgebied meegenomen binnen de opgave.

Cookie-instellingen